Peiyu Liu/刘沛羽

I am a PhD student at the Gaoling School of Artificial Intelligence at Renmin University of China. My PhD advisor is Prof. Wayne Xin Zhao.

Currently, my primary research interests include natural language processing and model compression.

I have a MS in Software Engineering in Information School, advised by Wei Xu.

GitHub  /  Google Scholar  /  Zhihu

profile photo

Publications

I'm interested in machine leanring, model compression and natural language processing.

project image

Enabling Lightweight Fine-tuning for Pre-trained Language Model Compression based on Matrix Product Operators


Peiyu Liu, Ze-Feng Gao, Wayne Xin Zhao, Z.Y. Xie, Zhong-Yi Lu and Ji-Rong Wen
ACL 2021 main conference, 2021
paper / code / slides /

This paper presents a novel pre-trained language models (PLM) compression approach based on the matrix product operator (short as MPO) from quantum many-body physics.

project image

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu*, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song*, Ji-Rong Wen*
Preprint, 2021
arxiv /
Zhihu

Besides my publications, I also post some work on the Zhihu site.

project image

NeurIPS 2020 之预训练语言模型压缩


zhihu
2021-03-25
link /

Design and source code from Jon Barron's website